Choď na obsah Choď na menu
 


AKO SA BRÁNIŤ

31. 7. 2009

Vložené dňa : 5.6.09

 Pozor !!! ide o dom, ktorý nám tu chcú postaviť !!!

Namietať môžeme len do 15.6.09


Ako sa brániť :

1. treba ísť na MU Rača za pani Piršelovou a urobiť podrobný výpis z technickej dokumentácie a vypýtať si ostatnú dokumentáciu k tomuto projektu !

 

2. treba ísť na Magistrát s číslom predmetného pozemku  p.č.17342/203  získať tam na počkanie zaradenie tohto pozemku napr. či je stabilizovaný... a získať aj status susediacich pozemkov t.j. ako sú charakterizované pozemoky - Hagarova 19, 17 a susediaci Kadnárova

 

3. Treba získať Svetlotechnický posudok t.j. ako bude vplývať nová stavba na okolité stavby - tento posudok bude vypracovaný no je možné, že nebude existovať posudok "paradox" ako budú už existujúce stavby vplývať ( svetelne ) na tú novú stavbu !!!  

 

A čo delej :

 

A. získaný materiál treba poskytnúť právnikovi aby skoncipoval relevantnú námietku.

 

B. túto námietku treba vyhotoviť takto - ja a moja žena bývame v jednom byte no námietky podáme dve  - 1. podám za seba a 2. podá moja žena tiež sama za seba- nieje podstatné, že budú tieto námietky od slova do slova rovnaké ide o to, že ich bude veľa...

 ____________________________

 

Úradná vývesná tabuľa

Pridané: 27.05.2009
Odobrané: 10.06.2009
Autor: Piršelová

Oznámenie o začatí územného konania „Polyfunkčný bytový dom“, navrhovateľ IRP INVEST.

Mestská časť Bratislava-Rača oznamuje začatie konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 15.6.2009 o 9.00 h. v zasadačke MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava.

 

Sťahuj tu :

Súbor: DOC, Veľkosť: 55.808KB, Popis: Oznámenie o začatí územného konania „Polyfunkčný bytový dom“

 

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA:

NAŠA ZNAČKA:

VYBAVUJE:

BRATISLAVA

 

SÚ-5978/1008/2009/PR

Piršelová

14.5.2009

 

 

Vec

Oznámenie o začatí územného konania

 

     Navrhovateľ IRP INVEST, s.r.o.,Albrechtova 1, 821 03 Bratislava podal návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku p.č.17342/203, k.ú. Rača. Nakoľko podanie neobsahovalo potrebné doklady, bol navrhovateľ vyzvaný na ich doplnenie. Po doplnení podkladov stavebný úrad pokračuje v územnom konaní o  umiestnení stavby.

Druh stavby: polyfunkčný bytový dom

Účel stavby: bývanie, administratíva, obchod, služby

Popis stavby:

Novostavba samostatne stojaceho objektu bytového domu s podzemným podlažím s parkovacími státiami a 8 nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie bude slúžiť pre administratívne priestory, obchod, služby a domovú vybavenosť a ďalších 7 podlaží pre bývanie.

Počet bytov – 23 (9 jednoizbových, 7 dvojizbových, 4 trojizbové, 3 štvorizbové.

Celková podlažná plocha 2570,05m2

 

Napojenie stavby na verejnú komunikáciu - na existujúcu komunikáciu Hagarova ul. spevnenými plochami

Statická doprava – v I. podzemnom podlaží 19 stojísk, na vonkajšom parkovisku 14 státí.

Napojenie na inž. siete – z verejných rozvodov v blízkosti stavby.

Vykurovanie – samostatne každý byt.

Výška atiky objektu od ±0,00=147,30 je 24,10m, nad ktorou sú výškovo osadené ešte výťahová šachta a komínové telesá

Objektová skladba:

SO 1  polyfunkčný bytový dom

SO 2 prípojky inž. sietí

SO 3 prekládka vodovodu DN 150

SO 4 prekládka plynovodu DN 150

SO 5 prekládka NN kábla

SO 6 zariadenie staveniska

SO 7 parkovisko a komunikácie

SO 8 terénne a sadovnícke úpravy

dažďová kanalizácia so vsakovacou jamou

     Mestská časť Bratislava – Rača, podľa zákona č.416/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §§ 36 a 41 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamuje začatie konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie

na deň 15.6.2009 o 9.00 h. v zasadačke MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, Bratislava

     Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do termínu ústneho konania a na ústnom konaní, na neskôr podané námietky sa neprihliada.

     V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rača v úradné dni a pri ústnom konaní.

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

                                                                                                                            Ing. Igor Kozár

                                                                                              vedúci stavebného úradu

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň je vyhláška k nahliadnutiu na internetovej stránke www.raca.sk

 

 

Vyvesené: 18.5.2009 na úradnej tabuli MČ Bratislava - Rača

 

Zvesené:

 

 

Doručí sa:

 1. IRP INVEST, s.r.o.,Albrechtova 1, 821 03 Bratislava so žiadosťou o zabezpečenie vyvesenia verejnej vyhlášky na bytové domy na pozemku p.č. 17336/22, 17336/23
 2. vlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch p.č. 17336/22, 17336/23, 17342/205, 17342/202, 17342/210, 22878/2
 3. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
 4. MČ Bratislava – Rača, oddelenie výstavby a cestného hospodárstva
 5. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28  Bratislava3
 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.m.SR so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 26, Ružinovská ul.č. 8, 820 09 Bratislava 29
 7. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 8. Slovenský vodohospodársky podnik š. p. , OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
 9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ, Votrubova 1, 825 17 Bratislava
 12. Bratislavská teplárenská , a.s., Čulenova ul. č. 7 , 812 22 Bratislava 1
 13. Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2, 842 19 Bratislava

odbor štátnej vodnej správy

odbor ochrany prírody

 : http://www.raca.sk/index.php?s=tabula&id=169

 

Sťahuj tu >      Súbor: DOC, Veľkosť: 55.808KB, Popis: Oznámenie o začatí územného konania „Polyfunkčný bytový dom“